Előszó

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézete a Magyar Művészeti Akadémiával és a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft.-vel társszervezésben 2015. május 8–9-én konferenciát rendezett Budapesten Vallás és művészet címmel. Jelen kötet és a hozzákapcsolódó multimédiás weboldal (www.kre.hu/vallasesmuveszet) az előadásokból átdolgozott tanulmányok válogatott, szerkesztett anyagát, valamint a tanulmányokhoz kapcsolódó audiovizuális mellékleteket (képek, mozgóképek, illusztrációk, hanganyagok) tartalmazza.

A rendezvény főszervezője a Bölcsészettudományi Karon 2012-ben alapított Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet volt. Ez az új szervezeti egység fogja össze azt a kutatási és oktatási munkát, amely az egyetemen a művészettörténet, színháztudomány, vallástudomány, szabadbölcsészet, valamint a művészet- és médiapedagógia területén zajlik. A Vallás és művészet konferencia az intézményben elkezdett interdiszciplináris tudományos tanácskozások
(A vallásfogalmak sokfélesége és A spirituális közvetítő című konferenciák, illetve az OTKA támogatásával működő interdiszciplináris Misztika-kutatócsoport Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition című nemzetközi konferenciája) sorozatának következő eleme volt.

A konferencia aktualitását az adta, hogy a kulturális fordulatok jegyében zajló művészeti és vallási jelenségek értelmezése során egyre gyakrabban – és a legkülönfélébb kontextusokban – fordul elő a szent, a szakrális, a transzcendens fogalma. E jelenség újragondolása mentén a konferencia célja az volt, hogy teret adjon olyan új kutatási eredményeket bemutató előadásoknak, amelyek egyfelől a különböző művészeti ágakhoz (irodalom, zene, képzőművészet, film, színház, népművészet), másfelől a különböző vallások és kultúrák tanulmányozásához kapcsolódó metanyelven íródtak. A tudományos konferencia kétnapos programjában, tíz szekcióban összesen hatvannégy előadás szerepelt. Jelen kötet igyekszik átfogni ezt a gazdag anyagot, így az itt szereplő tanulmányok a szakralitás mindennapi megjelenéseivel és művészetekbe ágyazódásával, illetve a szent, a szakrális és a szekuláris, a rítus és a performansz, a liturgia és a színház viszonyával, a vallás művészeti megjelenésével, a szakrális kommunikáció különféle művészeti ágakban való megnyilatkozásával, az ikonográfia, a képaktus, a beszédaktus és a szakralitás kapcsolatával foglalkoznak. A kötet szerzői, akik a színház-, az irodalom- és a zenetudomány, a művészettörténet, a filmtörténet, valamint a vallástudomány, a kulturális antropológia, a teológia, a folklorisztika, az esztétika, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs művészeti kutatások képviselői, vállaltan határátlépők e sokféle tudományterület, művészeti ág, vallás és kultúra megközelítésében.

A kötet a tanulmányok témáját tekintve a következő hat nagy fejezetre tagolódik: Képaktusok, Rítus és performansz, Hang és zene, Szent és profán tér, Szöveg és szakralitás, Gondolat és esztétikum. A kiadvány végén szerzőink angol nyelvű absztraktja és néhány soros bemutatkozásuk olvasható, míg az interaktív weboldal tartalmazza a magyar nyelvű összefoglalásokat és a tanulmányokhoz kapcsolódó vizuális tartalmakat.

A szerkesztők