A lipótmezei kápolna falképei
és üvegfestményei1

Gellér Katalin

A Ferenc József rendeletére, Ludwig Zettl bécsi építész tervei nyomán 1859-től épülő, hatalmas parkkal körülvett, kastélyra emlékeztető Magyar Királyi Országos Tébolyda, a köznyelvben „sárga háznak” vagy egyszerűen Lipótmezőnek nevezett épülete 1868-ra készült el. A Vasárnapi Újság (Haske Ferenc illusztrációival) rajzos riportot közölt az akkor még a várostól távoli, kirándulóhelynek számító erdős hegyoldalon álló épületről és lakóiról:

„Amott fehérlik már a kolosszális épület végtelennek látszó ablak-soraival a völgy sarkában, hátuljával erdő-födte hegyoldalnak támaszkodva, míg homlokzata az emelt terrace-ról büszkén tekint le a völgybe, s rajta túl a kettős fővárosra, mintha mondani akarná: »Amit a ti társadalmi életetek hibás gépezete összekuszált, azt én rendbe hozom.«”2

A kórházak és az elmegyógyintézetek humánussá tételére, a gyógyítás pszichológiai komponensére, a kórházépületek belső díszítésére 1900 után egyre nagyobb gondot fordítottak, s kiemelkedő művészeket is bevontak az épületek és a berendezés tervezésébe.3 Az új gondolkodásmód forrása William Morris elmélete, aki a művészet megváltó, társadalmi céljait hirdette. A művészet megváltoztathatja, jobbá teheti az embert és a társadalmat. Követői tovább fejlesztették gondolatát, szerintük egyik eszköze lehet a nagyváros okozta traumák, a neuraszténiás betegségek gyógyításának.

Lipótmezőn dr. Oláh Gusztáv (1857–1944) ideggyógyász, 1910-től a lipót­mezei intézet igazgató főorvosa vezetett be jelentős újításokat, többek között télikertet, teniszpályát, uszodát létesített, s megrendelte a kápolna belső díszítését, amelyre a gödöllői művésztelep egyik vezető mesterét, Nagy Sándort (1869–1950) és a legismertebb üvegfestőműhely vezetőjét, Róth Miksát (1865–1944) kérte fel.4

(1. kép)

Először a falképek készültek el, 1912-ben, s ezeket sújtotta leginkább az ötvenes évek ikonoklasztáinak rombolása. Az üvegfestményeket csak fekete függönyökkel takarták le, míg a falképeket nemcsak lefestették, hanem részben le is vakarták. A néhány éve (2000–2001) megkezdődött restaurálás során Bóna István és csapata falképmaradványok, Nagy Sándor vázlatai és korabeli folyóiratok fényképei alapján rekonstruálta a kompozíciókat.5 Ma már láthatók a templomtér íveihez alkalmazkodó, stilizált növényfüzérekkel összekapcsolt, körformákba fogott falképek, többek közt Krisztus és a négy evangélista tondója.6 Az evangélisták ábrázolásában a körforma a kompozíción belül is megismétlődik, köralakú pajzsokon láthatók szimbólumaik. A szentély felső szintjén eddig csak egy kisméretű, női szentet ábrázoló fejet tudtak rekonstruálni. Ezen a szinten többek között angyalábrázolások voltak, modellként Nagy Sándor és a gödöllői művésztelep szövőiskolájának vezetője, Belmonte Leo leányai szolgáltak.
A figurális ábrázolások, így az angyalarcok is tojástemperával készültek, a csúcsfényeket arannyal festette Nagy Sándor.
7

(2. kép)(3. kép)

A kupolában sugarasan elhelyezett angyalok vannak.8 Az elrendezés a beuroni iskola kompozíciós szigorához hasonlítható, amely a geometriát az isteni rend reprezentációjaként fogja fel. Monumentális falképeiken a beuroniak egyiptomi, bizánci és ókeresztény elemeket vegyítettek.9 Lipótmezőn az angyalok feltartott karjaiban az Oltáriszentség látható, míg viseletük egyiptizáló.

(4. kép)(5. kép)

A lipótmezei kápolna egyenként hat méter magas üvegablakai 1913-ra készültek el, behelyezésükre 1914-ben került sor. Nagy Sándor a szentélybe két figuratív, hat részből álló, lentről felfelé olvasandó jelenetsort tervezett. A baloldali Feltámadás üvegfestmény alsó részlete a paradicsomot, a bűnbeesést jeleníti meg, melyet Mária a kisdeddel, majd a Keresztre feszített és a Feltámadott Krisztus ábrázolásai követnek.10 E ritka ikonográfiai megoldáshoz hasonlót tervezett az ír grafikus és üvegtervező Harry Clark a Megdicsőült Szent Szűz kompozícióján (1923) a Terenure-i Szent József templom Szűz Mária kápolnájában.11

Nagy Sándor üvegablakainak első méltatója, Fieber Henrik rajongva írt a tartalmi összefüggések virágszimbolikával való kifejezéséről, a paradicsomi fából kinövő kereszt szimbolikájáról, a Máriát körülvevő rózsák és liliomok szépségéről, amelyek a keresztre feszített Krisztus körül tüskés ágakká változnak.12

(6. kép)

A szentély jobboldali Utolsó ítélet üvegablakán az alsó képsíkban a világosság és a sötétség angyalának küzdelme látható, fölötte az elkárhozottakat és a megdicsőülteket képviselő nőalakok, majd két szimmetrikusan elhelyezett harsonás angyal következik.

Az egymással szintén szoros tartalmi és formai viszonyban lévő jeleneteknél a színek szimbolikus használata figyelhető meg: a színskála a pokol vörösétől az égi szféra kékje felé halad. A szentély színszimbolikája a Biblia kozmikus drámájának megelevenítője. Elek Artúr a lipótmezei ablakokat az „emberiség színekben világító történeteként” interpretálta. A két szférát összekötő angyalok ruhájának színe a „paradicsomkert lilája”, „olyan viola, amilyent a föld nem ismer se virágban, se drágakőben (…)” – írta Elek Artúr.

Nagy Sándor vérbeli grafikus módjára formálta a jeleneteket, az ólmot szinte „rajztollként” használta. A középkori üvegablakok különböző méretű és formájú üvegekből összeólmozott kompozíciónak felépítésére emlékeztet a felület mozaikos osztása, tördeltsége. Nagy Sándor a ruházatot gyakran hosszúkás, kü-

lönböző színezésű üvegdarabok egymás mellé helyezésével alakította ki, illetve hullámszerűen kanyargó festett ornamentikát alkalmazott. Egy-egy motívumot drágakőszerűen kiemelt.

(7. kép)

Róth Miksa vasoxidos (Schwarzlot) festékkel alakította ki a részleteket.13 Mester Éva szerint az arcokat maga Nagy Sándor festette. A tervező és a kivitelező kivételes összhangja harmonikus művet eredményezett.14

Az Ítélkező Krisztus nimbuszába kora középkori mintát követve görögkeresztet helyezett. A főként stilizált növényi és ornamentális elemekből összeszőtt vonalhálóval kört és oválist formált az egyes jelenetek, figurák körül. A felszín, a sík hangsúlyát más eszközökkel érvényesítette, mint a középkori alkotások, amelyek síkszerűsége, Panofsky kifejezésével élve „lapítottsága”15 a síkgeometrián alapuló sematizáló szerkesztés eredménye. Nagy Sándor az egyes képrészeket lágyan indázó vonaljátékkal kötötte össze, végigfuttatva az ablakok egész felületén. A kompozíciók vertikális vonala szinte magával ragadja, felfelé húzza a nézőt az égi szféra felé.

(8. kép)

A kör és a mandorla formák, valamint a nimbuszokban a kereszt által négyfelé osztott körök a kozmikus teljességre utalnak, szimbolikájukat Jung a keresztény jelképek pszichológiai elemzésével foglalkozó írásaiban a „pszichikus káosszal” szembeni védelmező jelként értelmezte.16

A szentély ablakainak mozgalmasságával szemben a hajóban lévő ólombetétes üvegfestmények egyetlen motívumot ismételnek, a Krisztus keresztáldozatára utaló, síkornamentikává stilizált karácsonyfát, amely szintén „archetipikus” szimbólumként értelmezhető. A mindig megújuló áldozat örökzöld fája korábbi rítusokat idéz. Krisztus fához való hasonlítása visszavezethető az eget és a földet összekapcsoló világfa szimbólumára, amelyet a kereszténység átértékelt, új tartalommal töltött meg.17 A karácsonyfa csúcsát körformába fogott kereszt ornamentika alkotja. Nagy Sándor teozófus eszményei is közrejátszottak a fény kiemelt szerepének hangsúlyozásában: a karácsonyfán gyertyák láthatók, lobogó lángjuk reményt, békességet sugall, az isteni fényforrást, a sötétségen diadalmaskodó fényt szimbolizálja.

(9. kép)

Az egységes zöld színvilág nyugodt összhatást kelt. Alkalmazását, az emlékezők szerint Oláh Gusztáv kérte a festőtől, mivel a megújulást, a tavaszt, az örök reményt szimbolizáló zöld színt a betegek számára megnyugtatónak tartotta. Ezt szolgálja a szimmetrikus, geometrikus felépítés, az ismétlődésnek a lélekre gyakorolt pozitív hatása. Az erősen stilizált fenyőfa ágai közé a festő, a gyermek Jézusra, a békés családi ünnepre utaló gyermek figurákat is elhelyezett.

Nagy Sándornak a lipótmezei kápolna tervezése idején megfogalmazott esztétikája szerint az üvegfestmény lényege, hogy „ornamentális, teljesen stilizált, (…) szinte zenei-motívumok világítási valőrben variálva…” Az üvegfestészet igazi kihívásának „a soha még igazi érvényére nem juttatott clair-obscur valőrök, a rettentő nagy skálájú, a legnagyobb regiszterű világosság és sötétségi fokozatok megoldását” tartotta.18

Az üveg természetéhez tartozónak érezte a spirituális tartalmat. „Minden technika között az üveget szeretem a legjobban, mert ennél a színek átlátszóságuknál fogva szinte már anyagfelettiek” – írta 1913-ban, az ablakok készülésének évében.19 Az ólombetétes ablakok, ahogy a gótikus templomokban, a természetfelettire utaló, fénnyel átitatott teret képeznek. A beáramló, változó fény mintha a szentekből, a fenyőfából sugározna ki, mintha a nézőnek szóló személyes üzenet lenne, biztatás, erősítés, jel.

A korban számos festő foglalkozott üvegablak-tervezéssel, így Maurice Denis (1870–1943) és Charles Filiger (1863–1928), közülük az utóbbi kromatikus kísérleteivel, s a beuroni „szent arányok” követésével tűnt ki. Nagy Sándor ólmozott üvegablakai a szintén a preraffaelita mesterek nyomait követő lengyel üvegtervező mesterek, Józef Mehoffer (1869–1946) és Stanisław Wyspiański (1869–1907) műveihez mérhetők. Kompozícióinak grafikus karaktere a Stefan George körébe tartozó, Nietzsche-rajongó Melchior Lechter (1865–1937) műveinek grafizmusát is emlékezetünkbe idézi.

A lipótmezei kápolnát, kezdettől, a bécsi elmegyógyintézet Szent Leopold templomával rivalizáló együttesnek tartották.20 A beuroni iskola hatása az osztrák szecessziós modernizmus mestereinek munkáin is kimutatható.21 Otto Wagner (1841–1918) bizáncias-barokkos kupolájú, steinhofi Szent Leopold templomának (1904–1907) belső berendezése, Remigius Geyling szentélymozaikjának és a főoltár feletti, kör alakú, aranyozott réz baldachin (az angyalok Othmar Schimkowitz munkái) kompozíciója is szimmetrikus felépítésű.22
A bécsi templom Koloman Moser (1868–1918) tervezte üvegfestményei közül a főhomlokzaton az Ádám és Éva figurájával körülvett trónoló Atyaisten-ábrázolás látható. A kereszthajó két ablakán az irgalmasság képviselőit fríz formába fogva jelenítette meg (1905 körül).23 A monumentális, profilból vagy félprofilból ábrázolt figurák szintén középkoriasan mozaikszerű felépítésűek, mögéjük négyzetes mintát helyezett. A kompozíciókat külön-külön és együtt is szimmetrikus szerkezet, a felszín síkjának hangsúlyozása jellemzi, melyben a szövegtest, a figurák és az ornamentika egységet alkot.

(10. kép)

Bécsben a századfordulón kidolgozott új technikát alkalmaztak, a kívülről is esztétikai élményt nyújtó Marmorglast.24 A két alkotás a szecesszió formai idiómájának két különböző oldalát képviseli, Nagy Sándor ablakai elsősorban a vonal lendületére, körformákra és félkörökre építettek, Kolo Moser kompozíciója egységesen geometrizáló felépítésű. A színvilág karakteresen eltérő, a tervező a steinhofi templom világos teréhez alkalmazkodott.

Jelentős különbség, hogy Nagy Sándor egy korábbi épülethez igazodott, Otto Wagner és munkatársai összművészeti művet alkottak, melyben az épület minden részletét megtervező építészé volt a vezető szerep. A gödöllői mester munkája a Janus-arcú, az új formákba a múltat is magába sűrítő szecessziónak egyik mesterműve, úgy is fogalmazhatunk, hogy zárt, saját autonómiát képvisel, míg Kolo Moseré Otto Wagner épületének teréhez, monumentális arányaihoz alkalmazkodó, a részleteket az egésznek alárendelő térdekoráció.

A lipótmezei üvegablakok osztatlan sikert arattak a kritikusok körében, a San Franciscó-i világkiállításra is szerették volna kivinni őket, de az első világháború megakadályozta a terv megvalósítását. A mai összehasonlítás sokkal fájdalmasabb. Míg Otto Wagner temploma nemzetközi közönség által látogatott műemlék, szecessziós túrák célpontja, addig a lipótmezei épületegyüttesben rejtőző kápolna a lakatlan épületek lassú romlásának kitéve, a salétrom már most látható pusztításának növekedésével lassanként csak katasztrófa-turistákat vonzhat.

Bibliográfia

Látogatás a lipótmezei tébolydában. Vasárnapi Újság, 16. évf., 24. 1869, június 13, 328.

Magyar Iparművészet, vol. 15., 1912/8, 325–327.

Nagy Sándor üvegfestményei és kézimunkái. Egyházi művészet. Magyar Ipar­művészet, vol. 20., 1917/1–3, 147.

Bowe, Nicola Gordon: Harry Clarke, The Life and Work, Dublin, The History Press Ireland, 2012, 214–215.

Elek Artúr: Az emberiség színekben világító története, A lipótmezei kápolna üvegablakai, Újság, 1943, július 31, 6.

Elek Artúr: The Studio, 93, No 406, 1927, 61–63.

Eliade, Mircea: Képek és jelképek, ford. Kamocsay Ildikó, Budapest, Európai Könyvkiadó, 1997, 206–211.

Fieber Henrik: Üvegfestészet, Budapest, Stephaneum nyomda, é. n. [1920] 16–17.

Frodl-Kraft, Eva: Die Glasmalerei, Entwicklung, Technik, Eigenart, Wien und München, Verlag Anton Schroll and Co. 1970. 60; Werner Fenz: Kolo Moser, internationaler Jugendstil und Wiener Secession, Salzburg, Residenz Verlag, 1976, 105–106.

Fülep Lajos: Mai vallásos művészet, Montecassinói följegyzések, (Élet, 1913), in Fülep Lajos: A művészet forradalmától a nagy forradalomig, Cikkek, tanulmányok, I. Budapest, Magvető, 1974. 523–547.

Gellér Katalin: Mester, hol lakol? Nagy Sándor művészete, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

Geretsegger, Heinz – Peintner, Max (Mitarbeit von Walter Pichler): Otto Wagner 1841–1918, Unbegrenzte Grossstadt, Beginn der modernen Architektur, Salzburg, Wien, Residenz Verlag, (1964) 1983.

Jung, C. G.: A szellem szimbolikája, Két tanulmány, ford. Bodrog Miklós, Halas Zoltán, Budapest, Európa Könyv­kiadó, 1997.

Mester Éva: Az építészeti üvegek iparművészeti értékei, Magyarországi üveg­festmények és díszüvegezések, Budapest, Geopen, 2012.

Panofsky, Erwin: Az emberi arányok stílustörténete, ford. Vekerdi László, (Gyorsuló idő) Budapest, Magvető Kiadó, 1976.

Róth Miksa: Az üvegfestésről, Magyar Iparművészet, vol. 19., 1916/3, 76.

1 A fotókat Spitzer Fruzsina készítette.

2 Látogatás a lipótmezei tébolydában. Vasárnapi Újság, 16. évfolyam, 24. szám, 1869. június 13, 328. A cikk szerzője leírja a különböző kórtermeket, valamint a séta- és szórakozási lehetőségeket (billiárd, zongora) is.

3 Egyik legismertebb monarchiabeli példája Josef Hoffmann purkersdorfi szanatóriumának épülete és berendezése (1904–1905).

4 A kápolna korábbi berendezéséről, Orlai Petrich Soma oltárképéről (Jairus lányának Krisztus általi meggyógyítása) és Joseph Dasatiel oltáráról, szószékének és padjainak (1867) sorsáról nincs adat. A Hild–Ybl Alapítvány dokumentációjának adatait Plesznivy Edit szíves tájékoztatása alapján közlöm.

5 A kápolna falképeiről és üvegfestményeiről mutatványt közölt a Magyar Iparművészet folyóirat: XV. évfolyam, 1912/8, 325–327.

6 Az evangélista-ábrázolások közül a két szélső már a harmincas években sem volt meg, a ma láthatók szinte teljes mértékben rekonstrukciók.

7 Az ornamentikát enyvfestékkel (esetleg kazeinnel vagy viasztemperával) kivitelezték. A restaurátorok akvarellel egészítették ki a hiányzó részeket, az aranyfestést is. Bóna István szíves közlése.

8 A Kossuth Mauzóleum (1903–1909) Kölber Dezső tervezte és Róth Miksa kivitelezte bizáncias mozaikjai közül a mennyezet angyalai a lipótmezeihez hasonló felépítésűek.

9 A beuroni iskola (alapítója: Desiderius Lenz [1832–1928] geometriai formákon alapuló, eklektikus művészetéről l. Fülep Lajos: Mai vallásos művészet, Montecassinói följegyzések, [Élet, 1913] in uő: A művészet forradalmától a nagy forradalomig, Cikkek, tanulmányok, I. Budapest, Magvető, 1974, 523–547.

10 Egy mandorlába fogott Madonna üvegfestménye feltételezhetően a lipótmezei kápolnához készült kompozíció előzményének tekinthető. Nagy Sándor – Róth Miksa: Madonna, ólom, üveg, 69,5×30cm, Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: 86.222.

11 Bowe, Nicola Gordon: Harry Clarke, The Life and Work, Dublin, The History Press Ireland, 2012, 214–215.

12 Fieber Henrik: Üvegfestészet, Budapest, Stephaneum nyomda, é. n. [1920] 16–17. Újabb irodalom: Gellér Katalin: Mester, hol lakol? Nagy Sándor művészete, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, 108–112; Mester Éva: Az építészeti üvegek iparművészeti értékei, Magyarországi üvegfestmények és díszüvegezések, Budapest, Geopen, 2012, 188–194.

13 A Schwarzlotot a 19. század óta gyártott síküvegek túlságosan egynemű színfelületének árnyalására, a középkori üvegek szennyeződéseinek utánzására is használták. Róth Miksa: Az üvegfestésről, Magyar Iparművészet, vol. 19., 1916/3, 76.

14 Róth Miksa írta az együttműködésről: „Egynek kell lenni bennük a kölcsönös megértésnek és munkájuknak annyira egységesnek, hogy az, mint egy lélek megnyilvánulása hasson reánk.” Róth Miksa: i. m., 85.

15 Panofsky, Erwin: Az emberi arányok stílustörténete, ford. Vekerdi László, (Gyorsuló idő) Budapest, Magvető Kiadó, 1976.

16 Jung, C. G.: A szellem szimbolikája, Két tanulmány, ford. Bodrog Miklós, Halas Zoltán, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1997.

17 Többek közt Mircea Eliade is felhívja a figyelmet, hogy Krisztus fához való hasonlítása visszavezethető a korábbi vallások eget és földet összekapcsoló világfa szimbólumára, kapcsolatban áll a pszichében rejtőző archetípusokkal. Eliade, Mircea: Képek és jelképek, ford. Kamocsay Ildikó, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1997, 206–211.

18 Nagy Sándor levele Gerő Ödönnek, Gödöllő, 1913. szept. 27. Magyar Nemzeti Galéria, Adattár, ltsz. 15594/62.

19 Nagy Sándor levele Nagy Lászlónak. Gödöllő, 1913. június 26. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Adattár, ltsz. MDK-C-I-10/258.

20 Fieber Henrik szerint Karl Maria Swoboda (1889–1977) bécsi professzor is „megirigyelte” a lipótmezei kápolna díszítését. Fieber Henrik i. m. 44.; A Magyar Iparművészet kritikusa (feltételezhetően Fieber Henrik) sikerültebbnek tartotta a magyar mesterek üvegfestményét. Nagy Sándor és Róth Miksa közös művének „leszűrt tudásával” szembeállította az egyébként helytelenül Otto Wagnernek tulajdonított steinhofi ablakok „eredetieskedő modernizmusát”. Nagy Sándor üvegfestményei és kézimunkái, Egyházi művészet, Magyar Iparművészet, vol. 20., 1917/1–3, 147.

21 1905-ben a bécsi Secessionban rendezett kiállításuk igen nagy sikert aratott.

22 Otto Wagnerről l. Geretsegger, Heinz – Peintner, Max (Mitarbeit von Walter Pichler): Otto Wagner 1841–1918, Unbegrenzte Grossstadt, Beginn der modernen Architektur, Salzburg, Wien, Residenz Verlag, (1964) 1983.

23 Az osztrák mester kompozíciójára emlékeztet Nagy Sándor a besztercebányai szeminárium kápolnájához készült fríz-terve, amelyen Kolo Moser steinhofi üvegfestményéhez hasonlóan vonuló, egész alakos szentek sora látható.

24 Frodl-Kraft, Eva: Die Glasmalerei, Entwicklung, Technik, Eigenart, Wien und München, Verlag Anton Schroll and Co. 1970, 60; Werner Fenz: Kolo Moser: Internationaler Jugendstil und Wiener Secession, Salzburg, Residenz Verlag, 1976, 105–106.